Publications

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające. Znaczenie dla rynku po wejściu w życie ustawy o dystrybucji, Dziennik Ubezpieczeniowy, Aug 10, 2018

Przepisy intertemporalne dot. przedawnienia roszczeń sprzed 9 lipca 2018 r., Dziennik Ubezpieczeniowy, 03 Aug, 2018

Nowe zasady dotyczące przedawnienia roszczeń, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jul 06, 2018

Obniżanie kar pieniężnych, Dziennik Ubezpieczeniowy, May 25, 2018, co-author

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika posiadającego ubezpieczenie OC, Dziennik Ubezpieczeniowy, Apr 27, 2018, co-author

Zwrot składki w ubezpieczeniu grupowym, Dziennik Ubezpieczeniowy, Apr 06, 2018, co-author

Kilka wątpliwości na tle uchwał SN ws. zadośćuczynienia za stany wegetatywne, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 30, 2018, co-author

Sąd właściwy miejscowo przy zawezwaniu ubezpieczyciela do próby ugodowej, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 09, 2018, co-author

Plan KNF na 2018 r. w zakresie nadzoru wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, Dziennik Ubezpieczeniowy, Dec 22, 2017, co-author

Blokowanie stron www: nowe narzędzia ochrony konsumentów w prawie unijnym, Dziennik Ubezpieczeniowy, Dec 01, 2017, co-author

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń po zmianach podkomisji, Dziennik Ubezpieczeniowy, Oct 27, 2017, co-author

Niezależność członka komitetu audytu w ocenie KNF,Dziennik Ubezpieczeniowy, Oct 13, 2017, co-author

OFWCA?, Dziennik Ubezpieczeniowy, Sep 29, 2017

Zasady wymierzenia kar pieniężnych przez KNF, Dziennik Ubezpieczeniowy, Sep 08, 2017, co-author

Likwidacja polskiego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń, Dziennik Ubezpieczeniowy, Sep 01, 2017, co-author

Ustandaryzowany dokument, Dziennik Ubezpieczeniowy, Aug 25, 2017, co-author

Fundusz prewencyjny a zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści przez ubezpieczającego, Dziennik Ubezpieczeniowy, Aug 11, 2017, co-author

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń a sprzedaż online, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jul 28, 2017, co-author

Reklamacje osób prawnych, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jun 30, 2017, co-author

Modele określania kręgu uprawnionych do dochodzenia zadośćuczynienia, Dziennik Ubezpieczeniowy, 21 Apr, 2017, co-author

Wykładnia przepisów o klauzulach abuzywnych, Dziennik Ubezpieczeniowy, Apr 14, 2017, co-author

Wniosek o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 24, 2017, co-author

Ustawa o tzw. private enforcement coraz bliżej, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 03, 2017, co-author

O dwóch rodzajach błędu w kontekście missellingu, Dziennik Ubezpieczeniowy, Feb 17, 2017, co-author

Outsourcing usług IT, Dziennik Ubezpieczeniowy, Feb 10, 2017, co-author

Ostrzeżenie publiczne w praktyce Prezesa UOKiK, Dziennik Ubezpieczeniowy, Feb 03, 2017, co-author

Zakaz otrzymywania prowizji przez pośredników – perspektywa europejska i polska, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jan 20, 2017, co-author

Uwagi dot. sankcji przewidzianych przez projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, Dziennik Ubezpieczeniowy, Dec 16, 2016, co-author

Zmiana ubezpieczyciela w trakcie umowy kredytu a klauzula UNWW, Dziennik Ubezpieczeniowy, 28 Oct, 2016, co-author

Zasady wynagradzania wynikające z rekomendacji i wytycznych KNF, Dziennik Ubezpieczeniowy, Oct 21, 2016, co-author

Rola i uprawnienia Przewodniczącego KNF, Dziennik Ubezpieczeniowy, Oct 07, 2016, co-author

Termin w jakim KNF może nakładać kary pieniężne, Dziennik Ubezpieczeniowy, Sep 23, 2016, co-author

Nowelizacja k.c.: forma dokumentowa czynności prawnej i definicja dokumentu, Dziennik Ubezpieczeniowy, Sep 09,2016, co-author

Kontrola następcza spełniania wymogów ustawowych przez członków władz zakładów ubezpieczeń, Aug 05, 2016, co-author

Częściowa abuzywność klauzuli umownej, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jul 29, 2016, co-author

Wielokrotne przerywanie biegu przedawnienia, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jun 24, 2016, co-author

Przekształcenie TUW w spółkę akcyjną, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jun 10, 2016, co-author

Podstawa regresu między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC ppm, Dziennik Ubezpieczeniowy, May 20, 2016, co-author

Nadzór KNF nad outsourcingiem, Dziennik Ubezpieczeniowy, May 13, 2016, co-author

Mała spółka akcyjna – nowa instytucja w prawie ubezpieczeń, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 25, 2016, co-author

Wzajemne rozliczenia między ubezpieczycielami w przypadku wielokrotnego ubezpieczenia OC, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 11, 2016, co-author

Uproszczone postępowanie arbitrażowe w nowym Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF, Dziennik Ubezpieczeniowy, Feb 12, 2016, co-author

Ustalanie wysokości zadośćuczynienia w świetle Rekomendacji KNF, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jan 29, 2016, co-author

Treść ankiety potrzeb klienta w świetle nowych regulacji, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jan 22, 2016, co-author

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie z UFK w nowej ustawie, Dziennik Ubezpieczeniowy, Dec 11, 2015, co-author

Powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, Dziennik Ubezpieczeniowy,  Oct 16, 2015, co-author

Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia, Dziennik Ubezpieczeniowy, Jun 19, 2015, co-author

Ankieta potrzeb klienta w projekcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Dziennik Ubezpieczeniowy, May 15, 2015, co-author

Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę ubezpieczenia, cz. 2, Dziennik Ubezpieczeniowy, Apr 10, 2015, co-author

Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę ubezpieczenia, cz. 1, Dziennik Ubezpieczeniowy, Apr 03, 2015, co-author

Czy umowa ubezpieczenia jest umową wzajemną?, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 27, 2015, co-author

Przegląd regulacji mających zastosowanie do reklam usług ubezpieczeniowych, Dziennik Ubezpieczeniowy, Mar 20, 2015, co-author

Nowelizacja w zakresie decyzji zobowiązujących wydawanych przez prezesa UOKIK, Dziennik Ubezpieczeniowy, Feb 20, 2015, co-author